REGULAMIN SKLEPU drcoffee.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym caffedelmondo.pl zwanym dalej "Sklepem” dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient dokonujący zakupu w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Właścicielem Sklepu jest DRT Sp. z o.o., ul. Ulanowskiego 16/1A, 53-144 Wrocław, NIP 8982202783, wpisana do KRS pod numerem 0000452168, KRS wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10 000 zł, opłacony w całości.
 4. Ze sklepem można skontaktować się poprzez: pocztę elektroniczną - adres e-mail ; telefon - +48 601 920 900; listownie - pod adresem - DRT sp. z o.o., 53-238 Wrocław, ul. Ulanowskiego 16/1A.
 5. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.drcoffee.pl
 6. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 8. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie klient każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.). Dane nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem pkt.8.
 9. DRT sp. z o.o. informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych otrzymanych/przekazanych przez Pana/Panią lub osobę trzecią. DRT sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. DRT sp. z o.o. informuje, że Pana/Pani dane będą przetwarzane z poszanowaniem zasad i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania a także prawi wniesienia sprzeciwu oraz żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
 10. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.).
 11. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 3. Firma DRT sp. z o.o. wystawia na zakupiony towar faktury VAT na prośbę klienta.
 4. Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia, chyba że Klient wybierze płatność za pobraniem. Towar zostanie wydany klientowi (przekazany do wysyłki lub udostępniony do odbioru w sklepie stacjonarnym) w terminie do 3 dni roboczych (maksymalny czas kompletowania zamówienia) od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. 
 5. W przypadku wybrania płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.
 6. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • PRZESYŁKA ZAGRANICZNA OBJĘTA JEST INDYWIDUALNYM KOSZTEM DOSTAWY W ZALEŻNOŚCI OD GABARYTU ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW I MIEJSCA DOSTARCZENIA PRZESYŁKI

Klient jest zobowiązany, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, odebrać zamówiony towar w danym sklepie w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego skompletowanie zamówienia.

W przypadku wymiany na inny towar klient zobowiązany jest do ponownego opłacenia przesyłki z wymienionym towarem. W sytuacji, gdy błąd wyniknie po stronie caffedelmondo.pl, wysyłka wymienionego (prawidłowego) towaru odbędzie się na koszt sprzedawcy.

3. ZWROTY/WYMIANY

 1. W przypadku, gdy towaru okaże się nie spełniać oczekiwań , istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę klienta.
 2. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem punktu 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu (do zachowania terminu liczy się data wysłania oświadczenia). Powyższy zapis tyczy się równie   przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 3. Jeżeli klient przy zakupie poniósł koszty dostawy to przy zwrocie zakupionego w ten sposób towaru otrzyma również zwrot kosztów dostawy w kwocie 14 zł (najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Klient ponosi jednak koszt zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu widniejący na paragonie/fakturze. Niniejsze postanowienie nie narusza ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o odsyłanie produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu lub wypełnionym oświadczeniem o braku dowodu zakupu.
 5. W przypadku zwrotu/wymiany towaru klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego produktu. W związku z tym dokonując zwrotu produktu noszącego ślady użytkowania klient musi liczyć się z możliwością potrącenia części kwoty należnego zwrotu.
 6. Pieniądze za zwrócony towar klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar: jeśli Klient zapłacił gotówką w sklepie stacjonarnym zwrot również zostanie dokonany gotówką w tym samym sklepie; jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto klienta; jeśli płatność została dokonana kartą – pieniądze zostaną zwrócone na kartę płatniczą. W przypadku, gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do przesłania swojego numeru konta (wraz z numerem zamówienia, które zostało zwrócone) na adres biura@caffedelmondo.pl
 7. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep formularza o odstąpieniu od umowy przez klienta wraz ze zwróconym towarem. Jeśli zamówienie, którego dotyczy zwrot, zostało opłacone za pobraniem, do wykonania zwrotu pieniędzy wymagany jest numer konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.
 8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 9. W przypadku płatności za towar kartą podarunkową klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru na inny towar (za dopłatą lub bez) lub też zwrotu towaru. W przypadku zwrotu towaru zostanie mu zwrócona karta podarunkowa o wartości zwróconego towaru.
 10. Zwroty i wymiany należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego, w którym został wystawiony paragon wraz z pobranym poniżej protokołem zwrotu/wymiany. W przypadku braku paragonu prosimy o odesłanie protokołu zwrotu/wymiany wraz z oświadczeniem o braku paragonu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu z tytułu rękojmi na mocy obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa polskiego.
 4. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.
 5. Chęć zgłoszenia reklamacji należy zgłosić na biuro@caffedelmondo.pl - Sklep zamówi wówczas kuriera po odbiór reklamowanego produktu. Reklamacje należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego, w którym został wystawiony dowód sprzedaży (paragon, faktura) wraz z pobranym poniżej protokołem reklamacyjnym.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 7. W przypadku, gdy towar posiada wady fizyczne, klient może żądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Od umowy klient nie może odstąpić, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 8. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.
 9. Powyższa procedura i zasady przysługują równie przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością).

5. PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

 1. Promocje nie łączą się.
 2. Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.

6. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI

 1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skierowanie sprawy do sądu polubownego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.caffedelmondo.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.